Матеріали для навчального процесу

Навчальні плани

Освітні програми

Індивідуальні навчальні плани магістрів

Тематика магістерських дисертаційних робіт

Анотації курсових проектів/робіт

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітній рівень "магістр" по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з освітньої програми «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»

Програма вступного випробування для допуску до складання фахового випробування на освітній рівень "магістр" по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  з освітньої програми «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Графік консультацій викладачами кафедри МАПВ

Розклад консультацій та графіки виконання дипломних проектів, магістерських дисертацій

Приклади тем та титульні аркуші і завдання для дипломних проектів

Вимоги до написання дипломних проектів, магістерських дисертацій

Матеріали по практиці студентів

Відзнаки студентів кафедри

Напрями підготовки

 

Кафедра здійснює підготовку по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за трьома освітніми рівнями (Галузь знань - Механічна інженерія):

 

бакалавр (термін навчання – 4 роки); 

 

магістр (термін навчання – 1рік 10 місяців); 

 

доктор філософії РhD  (термін навчання – 4 роки).

Освітня програма        «Комп'ютеризовані поліграфічні системи» 

 

Детальніше...

Працевлаштування

Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, що відповідають всім сучасним вимогам виробництва: комп'ютеризація сучасного суспільства, інтеграція досягнень науково-технічного прогресу в учбовий процес, розвиток сучасного поліграфічного виробництва.

Кращі випускники є провідними спеціалістами на фірмах:

 

Детальніше...

Практика

Матеріали по практиці студентів

Під час навчанні за спеціальністю Галузеве машинобудування  студенти проходять різні види практик: виробничу, переддипломну, науково-дослідну практики. Це допомагає в умовах роботи реального підприємства застосувати теоретичні знання і практичні навички, що набуті під час навчання в університеті. 

Базами практики є багато поліграфічних підприємств міста Києва та України, зокрема ДВ "Преса України",  ПАТ Друкарня «Вольф», ПАТ "Укрпластик", ТОВ "Тріада принт", ПрАТ "Бліц-інформ".

Детальніше...