Публікації викладачів

Список публікацій викладачів кафедри МАПВ:

 

1. Шостачук Ю.О. Обобщающа яклассификация тампопечатного оборудования.//Шостачук Ю.О., Гриценко Д.С.  Сб. «Проблемы полиграфии и издательского дела». – М.: МГУП,- 2013. - № 5. - с. 68 - 72.

 

2. Кохановський В.О. Методика збору та обробки експлуатаційної інформації для визначення показників надійності поліграфічних машин // Технологія і техніка друкарства. Зб. наук. праць ВПІ НТУУ “КПІ”– Вип. 3. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 115-119.

 

3. Гавва О.М. Лінійні вагові дозувальні пристрої дискретної дії для сипкої продукції (обґрунтування раціональних параметрів). Упаковка. – 2014. – № 1. – с. 30-34.

 

4. Гавва О.М.Наукове обгрунтування параметрів пристроїв дозування і формування пластичних харчових продуктів // Гавва О.М., Токарчук С.В. "Наукові праці". - № 43, Київ, НУХТ, 2012, с. 101-106 (науковометрична база IndexCopernicus)

 

5. Гавва О.М. Створення активної упаковки із поглиначами кисню для харчових продуктів // Гавва О.М., "Токарчук С.В., Кохан О.О. /  ""Наукові праці". –№ 44. - Київ, НУХТ, 2012, с 38-43 (науковометрична база IndexCopernicus)

 

6. Гавва О.М. Шляхи інтенсифікації орієнтування тарних вантажів у пакетоформувальних машинах. Упаковка. – 2014. – № 2. – с. 54-58.

 

7. Гавва О.М. Вплив динаміки робочих органів пакувальних машин на технологічні параметри процесів пакування/ Масло М.А., Гавва О.М. Упаковка. - 2014. - № 6. С.32- 36.

 

8. Панов С.Л. Надточій Р. В. Силовий ананліз механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125 // Техніка і технологія друкарства - 2014. № 2. - с. 65-80.

 

9. Панов С.Л., Надточій Р. В. Побудова математичної моделі механізму приводу ножа  паперорізальної машини БР-125 // Технологія і техніка друкарства. 2013. - № 1. - с. 88-91.

 

 

 

10. Іванко А.І., Панов С.Л., Маржієвський Р.В. Кінематичні і динамічні параметри пристрою для обрізування аркушевого матеріалу // Технологія і техніка друкарства .- 2014. - № 2. - с. 103-111.

11. Панов С.Л., Кульбовський І.І., Левківський С.А., Тюнін В.М.. Експериментальні дослідження одноступінчатого планетарного редуктора в проектах міського траспорту // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство" - 2014. - № 10. - с. 211-216.

12. Шостачук Ю.О., Гриценко Д.С Алгоритм розрахунку кулачкового приводу транспортера тамподрукарської машини. В кн.: XVIIIміжнароднанауково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічноїгалузі. (Україна, м. Київ, 15 травня 2014 р.). Київ, УкрНДІСВД, - 2014. - С.14 - 16.

13. Іванко А.І. Структурний  аналіз кривошипно-повзунного привода пристрою для обрізування книжкових блоків. / А. І. Іванко, С.Л. Панов. Технологія і техніка  друкарства/ НТУУ “КПІ”. Київ, 2014. - № 3(45). - С. 103–110.

14. Іванко А.І. Пристрій для фігурного обрізування аркушевих матеріалів в потокових лініях / А.І. Іванко, С.Л. Панов. Технологія і техніка друкарства / НТУУ “КПІ”. Київ, 2015. Вип. 4(50). С. 105-110.

15. ВихотьА.Н. Исследование передаточного числа печатной пары ротационного тампопечатного аппарата. Сб. «Проблемы полиграфии и издательского дела». – М.: МГУП, 2013. - № 5. –  с. 15 – 20.

16.  Кохановський В.О. Технічний стан та вибір ефективної стратегії обслуговування і ремонту поліграфічних машин. /Зб. Наук.праць ВПІ НТУУ «КПІ». – Вип. 2.– К.: НТУУ «КПІ», - 2014.

17.  Полежаєв І.О., Киричок П.О., Гавва О.М. Вплив бігування на якість формування картонного паковання. // Зб. «Упаковка»/ НУХТ, Київ.  – 2014, № 4. – с.42 – 45.

18. Гриценко Д.С. Аналітичні дослідження кінематичних параметрів транспортувальної системи тамподрукарської машини ТДМ-300 / Д.С. Гриценко // Технологія і техніка друкарства. – 2015. – №4(50). – С. 111–121.

19. Іванко А.І. Обрізування аркушевих матеріалів у пневматичних  транспортувальних системах / А.І. Іванко, О.С. Марченко. Технологія і техніка друкарства / НТУУ “КПІ”. Київ, 2016. Вип. 2(52). С. 72-78.

20. Іванко А.І. Кінематичні параметри пристрою для обрізування книжкових блоків дисковими ножами, що мають кривошипно-повзунний привод / А.І. Іванко, С.Л. Панов. Технологія і технікадрукарства / НТУУ “КПІ”. Київ, 2016.

21. GavvaO., Krivoplyаs-Volodina L., Kohan O. Ways to  increase  dosing precision of granular food  products the batcher of discrete action. Journal of foodand packaging. Science, Technique and Technologies.Year V, № 9, 2016. - с. 55-57.

22. D. Hrytsenko, O. Hrytsenko, V. Shvalagin, G. Grodziuk, N. Andriushyna. The influence of parameters of ink jet printing on photoluminescence properties of nanophotonic labels based on Ag nanoparticles for smart packaging. Journal of Nanomaterials. – 2017. – Vol. 2017. – P. 1–7.

23. ГриценкоД.С. Порівняльний аналіз результатів аналітичних та експериментальних досліджень механізму приводу конвеєру тамподрукарської машини ТДМ-300 / Д.С. Гриценко // Вісник НТУУ КПІ серія Машинобудування. – 2016. – №2(77). С. 35-39.

24. Гриценко Д.С. Комп’ютерне моделювання кулачкового механізму приводу поворотного столу тамподрукарської машини.Технологія і технікадрукарства. – 2016. – №1(51). – С. 105–112.

25. Гриценко Д.С. Конвеєр подання паковань у тамподрукарську машину (експериментальне дослідження крокового привода). Упаковка. – 2016. – №2. – С. 45–48.

26. Гриценко Д.С. Виготовлення нанофотонних маркувань для розумних паковань. Упаковка. – 2017. – №3. – С. 44–49.

27. Шостачук Ю.О., Мосіюк І.П. Форма паперового листа і його викладення на приймальний стапель листових друкарських машин. Зб. "Технологія  і техніка друкарства". - К: ВПІ НТУУ "КПІ", - 2016. - № 4(54). - С. 49 - 57.

28. Іванко А.І. Комбінований привод пристрою для обрізування книжково-журнальних блоків / А.І. Іванко, С.Л. Панов. Технологія і технікадрукарства / НТУУ “КПІ”. Київ, 2017. Вип. 2(56). С. 74-81.

 

Список зареєстрованих об'єктів права інтелектуальної власності, отриманих співробітниками кафедри МАПВ

 

 1. Патент України на корисну модель № 85927. МПК (2013.01) B41F 17/00. Тамподрукарський апарат із закритою фарбовою ємністю / Віхоть О.М., Пономаренко О. Ю. - № 201305884; заяв. 13.05.2013; опуб. 10.12.2013, бюл. № 23. – 3 с.; 2 іл.
 2. ПатентУкраїни на корисну модель № а2012 14508. В31В1/14. Спосібпідготовкипокривногоматеріалу для фігурноїпалітурки та пристрій для йогореалізації / А.І. Іванко, К.О. Чепурна, К.О. Махинич. - Заявл. 18.12.2012; Опубл. 10.12.2013. – Бюл.    № 23, 2013. – 4 с.
 3. Патент України на корисну модель № 897795. МПК (2014.01) В41F 17/00. Метод кріпленнядрукарськоїформи флексографічного друку / Віхоть О.М., Усков О.А.- № 201315153; заяв. 24.12.2013; опуб. 25.04.2014, бюл. № 8. – 3 с.
 4. Патент України на корисну модель № 87130, МПК F 16 H 25/04 (2006.01). Кулачковий механізм періодичного повороту/ Яницький В.Г., Катеруша М.П., Гриценко Д.С. – № u201308996; заявл. 17.07.2013; опубл. 27.01.2014. Бюл. № 2. – 4 с.
 5. Патент України на корисну модель № 98846. МПК В31В 1/14, В26D 1/00, В26D 1/10. Пристрій для підготовки картонних боковинок фігурної палітурки / А.І. Іванко, Ю.О. Шостачук. – Заявл. 19.11.2014; Опубл. 12.05.2015. – Бюл. № 9, 2015. – 4 с.
 6. Патент України на корисну модель № 99753. МПК F16H 25/00. Кулачковий механізм періодичного повороту / Ю.О. Шостачук, Д.С. Гриценко, Д.І. Рубан. – u 201413250; Заявл. 10.12.2014; Опубл. 25.06.2015. – Бюл. 12.
 7. Патент України на корисну модель № 110103. B41F 17/00. Спосіб кріплення циліндричних виробів тамподрукарської машини / Віхоть О.М., Дударєв С.О. № u201602984. – Заявл. 23.03.2016; Опубл. 26.09.2016. – Бюл. № 18. – 3с.
 8. Патент України на корисну модель № 110055. F16H 25/00. Кулачковиймеханізмперіодичногопрямого та зворотного повороту / Гриценко Д.С. № u 2016 02430. – Заявл. 14.03.2016; Опубл. 26.09.2016. – Бюл. № 18. – 4с.
 9. Патент України на корисну модель № 110055 України, МПК F 16 H 25/04 (2016.01). Гриценко Д.С. Кулачковий механізм періодичного прямого та зворотного повороту; № u201602430 заявл. 14.03.2016; опубл. 26.09.2016. Бюл. №18. – 3 с.
 10. Патент України на корисну модель № u201706113. Ланцюговий транспортер циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини: заявка на патент u201706113 МПК (2016.01) B41F 13/00 B41F 13/08. / Віхоть О. М. Лещенко А.: - u201706113; дата 16.06.2017.
 11.   Патент України на корисну модель № u201705056. Механізм кріплення кришок карусельного транспортеру ротаційної тамподрукарської машини: заявка на патент МПК (2016.01) B41F 13/00 B41F 13/08. / Віхоть О. М. Гаваза О. Ю. дата 25.05.2017
 12. Патент України на корисну модель №  201602984. Спосіб  кріплення циліндричних виробів тамподрукарської машини: патент 110103 (2016.01) B41F 17/00 / Віхоть О. М., Дударєв С. О.:  -; заяв. 23.03.2016; опуб. 26.09.2016. бюл. № 18. – 3 с.; 1 іл. ; № 110103  дата 26.09.2016
 13. Патент України на корисну модель №  201606349. Механізм кріплення виробу лінійного транспортеру ротаційного тамподрукарського апарату: патент 111589 МПК (2015.01) B41F 13/00 B41F 13/08./ Віхоть О. М., Міщенко Р. О.: заяв. 10.06.2016; опуб. 10.11.2016 . бюл. № 21.- 4 с.; 1 іл.; № 111589  дата 10.11.2016.
 14. Патент України на корисну модель № u201606514. Метод декорування виробу ротаційним тамподруком за допомогою флексографічних форм: патент 111600 МПК (2016.01) B41F 13/00 B41F 13/08./ Віхоть О. М. Гаваза О. Ю.:; заяв. 14.06.2016; опуб. 10.11.2016. бюл. № 21.- 4 с.; 1 іл.; № 111600  дата 10.11.2016.