Основні результати розробок кафедри

     1)   Госпдоговірні теми № 29/10 та № НП-02/03 «Упорядкування технічної нормативної термінології поліграфічного виробництва» з обсягом фінансування 24 тис. євро виконано в повному обсязі і передано замовнику «HeidelbergerDruckmaschinenAG» (Німеччина).

     2)   Договір  № 2/04 «Розробка і випробування модуля повздовжнього фальцювання продукції для використання його у друкарській машині», заключний з приватним підприємством  «ФОП Сочінський Микола Миколайович», 20300, Черкаська область, м. Умань.

Мета роботи - розробка модуля повздовжнього фальцювання для встановлення його у друкарську машину.Розробці підлягає фальцювальний модуль з системою проводки надрукованої паперової стрічки через фальцювальну воронку, утворення фіксованого згину стрічки і намотування її на приймальну бобіну.

     3)   На кафедрі створена і працює науково-дослідна лабораторія  «ВПІ – Гейдельберг», де проводяться пошукові роботи з удосконалення пристроїв та вузлів друкарських машин, до яких залучені студенти механічної спеціальності, а також лабораторні та практичні роботи зі студентами різних спеціальностей. До виконання наукових робіт на протязі 2015 н.р. залучалось17 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 3 магістерських робіт, 7 дипломних проектів спеціалістів та 7 дипломних проектів бакалаврів.

Патенти та винаходи кафедри

1.      Патент України на корисну модель № 80303. В26D1/00. Пристрій для беззупинного обрізування аркушевого матеріалу в потокових лініях/ А.І. Іванко, Р.В. Маржієвський. – Заявл. 12.11.2012; Опубл. 27.05.2013. – Бюл. № 10, 2013. – 4 с.

2.      Патент України на корисну модель № 99753, МПК F16 H (25/00). Кулачковий механізм періодичного повороту/  Шостачук Ю.О., Гриценко Д.С., Рубан Д.І. - № u201413250; заявл. 10.12.2014.; Опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12, 2015. – 4 с.

3.      Патент України № 75993. МПК (2012.01) В41F 11/00, B41F 27/00. Магнітний формний циліндр ротаційної тамподрукарської машини/ О.М. Віхоть, О.С. Воробченко. - № 201205205; - Заявл. 27.04.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24 – 3 с.

4.      Патент України № 75994. МПК (2012.01) В41F 11/00, B41F 17/00. Ротаційний тамподрукарський апарат для декорування циліндричних виробів/ О.М. Віхоть, А.С. Минура. - № 201205206; - Заявл. 27.04.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24 – 3 с.

5.      Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 47250, Україна. Розрахунок кулачкового механізму періодичного повороту (компютерна програма)/ Ю.О. Шостачук, Д.С. Гриценко. – Заяв. № 47533 від 16.11.12; опубл. 16.01.2013.

6.      Патент України на корисну модель № 85926.МПК (2013.01) B41F 17/00. Апарат для задруковування циліндричних виробів тамподруком.  / Віхоть О. М., Камінська В. В.;. - № 201305859; заяв. 08.05.2013; опуб. 10.12.2013, бюл. № 23. – 3 с.; іл.

7.      Патент на корисну модель №85927. МПК (2013.01) B41F 17/00.Тамподрукарський апарат із закритою фарбовою ємністю / Віхоть О. М., Пономаренко О. Ю. - № 201305884; заяв. 13.05.2013; опуб. 10.12.2013, бюл. № 23. – 3 с.; 2 іл.

8.      Патент України на винахід № 2012 14508. МПК В31В 1/14. Спосіб підготовки покривного матеріалу для фігурної палітурки та пристрій для його реалізації/ А.І. Іванко, К.О. Чепурна, К.О. Махинич. – Заявл. 18.12.2012. Опубл. 10.12.2013. – Бюл. № 23, 2013. – 4 с.

9.      Патент України на корисну модель№ 101732. МПК (2015.01), B41F 11/00, B41F 17/00./ Двофарбова ротаційна тамподрукарська секція / Віхоть О.М., Кривич С.В. Заявка № 201503429;від 14.04.2015; опуб. 25.09.2015, Бюл. № 18. – 3 с.; 1 іл.

10.  Патент України на корисну модель № 87130. МПК F 16 H 25/04 (2006.01) . Кулачковий механізм періодичного повороту/ Яницький В.Г., Катеруша М.П., Гриценко Д.С. – № u201308996; заявл. 17.07.2013; опубл. 27.01.2014. Бюл. №2. – 4с.

11.  Патент України на корисну модель№ 98846.МПК В31В 1/14, В26D 1/00, В26D 1/10.

Пристрій для підготовки картонних боковинок фігурної палітурки та спосіб його

 реалізації/ А.І. Іванко, Ю.О. Шостачук. - № u 201412446; заявл. 19.11.2014; опубл.

12.05.2015. – 4 с.

12. Патент України на винахід № 897795.МПК (2014.01) B41F 17/00. Метод  кріплення друкарської форми флексографічного друку/ Віхоть О. М., Усков О. А. - № 201315153; заявл. 24.12.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8. – 3 с.; 1 іл.

Виконані науково-дослідні роботи

     1) Дослідження ринку гофрованого картону в Україні та обладнання для задруковування заготовок з гофрованого картону

  1. Держреєстрація №4048U7214635, дог. №3 від 09.01.2013року.
  2. Керівник: доц., к.т.н., Мамонов Ю.П.
  3. Метою роботи є дослідження ринку гофрованого картону, аналіз потужностей виробництва в Україні. Розроблені рекомендації щодо використання різних типів гофрованого картону для виготовлення відповідного паковання. Проведені експериментальні дослідження фізико-механічних характеристик різних типів гофрованого картону, визначено  залежності жорсткості друкарського апарату від гофрованого картону різних постачальників. Проведено аналіз друкарських апаратів машин даного типу, визначені оптимальні схеми компонування в залежності від конкретного виду паковання. Розроблені рекомендації для виробників та споживачів щодо вибору флексографічногообладнання для задруковування заготовок з гофрованого картону.
  4. Потенційні користувачі: підприємства, що займаються виготовленням паковання, навчальні заклади, що орієнтовані на друкарську справу.
  5. Стан готовності розробки: виконана, оформлена технічна документація.
  6. Впровадження на ТОВ ВКП «СТ-Друк».

     2)  Розробка програмного продукту для автоматизованого розрахунку жорсткості друкарського апарату флексографічних аркушевих машин

  1. № 4048U7214691, дог. №4 від 01.10.2013року.
  2. Керівник: доц., к.т.н., Мамонов Ю.П.
  3. Метою роботи є дослідження параметрів, що впливають на жорсткість друкарського апаратуфлексографічних аркушевих машин безпосередньо в процесі друку. Розроблена методика розрахунку друкарських апаратів сучасних флексографічних машин. На базі отриманих результатів розроблений програмний продукт для автоматизованого розрахунку жорсткості друкарського апарату флексографічних аркушевих машин. Розробленийтехнічний регламент застосування обладнання для оздоблення заготовок з гофрованого картону.

     Результати роботи: Подана заявка на свідоцтво про авторське право на твір.Створена уточнена методика синтезу друкарського апарату флексографічних аркушевих машин, розроблено алгоритм та програмний продукт з розрахунку жорсткості друкарських апаратів флексографічних аркушевих машин.

      Потенційні користувачі: підприємства, що займаються виготовленням обладнання,  підприємства,що займаються проектуванням та виготовленням паковання, наукові та навчальні заклади, що орієнтовані на друкарську справу, СКБ, конструкторські підрозділи.

     Стан готовності розробки: виконана, оформлена технічна документація.

     Впровадження: ТОВ «Такі Справи».

     ТОВ «ТІЛЬКИ ТАК».

Інформація про науково-дослідні роботи

     1) Дослідження друкарського апарату флексографічних машин.

ВПІ – 1/6/ 2013 р.Протокол № 14 від  26.06.2013 р.

Керівник: доц., к.т.н.  Ю.П. Мамонов

Дослідження характеристик жорсткості та податливості друкарського апарату та друкарської форми флексографічних машин з ціллю визначення оптимальних характеристик жорсткості їх матеріалів.

     2) Дослідження динаміки транспортувальних пристроів тамподрукарських машин із застосуванням кулачкових механізмів.

 ВПІ – 2/6/ 2013 р.Прот. № 14 від  26.06.2013 р.

Керівник: доц., к.т.н.  Ю.О. Шостачук

      Дослідження динамічних навантажень у транспортувальних пристроях тамподрукарських машин для розробки методів покращення точності позиціонування їх робочих органів.

Проведенняаналітичнихдослідженьдинамічних характеристик кроковихтранспортувальнихпристроїв для подаваннявиробів у зону друкутамподрукарських машин. Дослідженнянавантажень, яківиникають у кулачковому механізмі привода, за допомогоюякоговідтворюєтьсяперіодичнийповоротнийрух. Розробка медодів,які дозволять зменшитидинамічнінавантаження на механізм приводу. Експериментальнідослідження показують, що у транспортувальнихпристрояхізланцюговиммеханізмом приводу під час розгону та зупинкиведеноїмасивиникаютьзначнікрутнінавантаження, якіпризводять до значноїдеформаціївалів кулачкового механізму приводу, щовпливає на точністьпозиціонуваннявиробівпід час виконання технологічних операцій.

     3) Науково-технічні основи проектування транспортувально-подаючих систем потокових ліній.

Прот. № 14 від  26.06.2013 р., Керівник: доц., к.т.н.  А.І. Іванко

Інтегральний підхід до проектування транспортувально-подаючих систем поліграфічних потокових ліній по обробці поліграфічних напівфабрикатів.

Науково-дослідна діяльність кафедри

     На кафедрі проводяться науково-дослідні роботи за наступними напрямами:

Тематика науково-дослідних розробок

Керівник

 

1.

 

Дослідження приймальних пристроїв аркушевих офсетних друкарських машин.

 

Шостачук Ю.О.

Доц., к.т.н.

 

2.

Дослідження механізмів швейних апаратів дротошвейних машин

 

Мамонов Ю.П.

доц., к.т.н.

 

3.

Технічні характеристики і схемні рішення пакувального устаткування

 

Гавва О.М.

Проф., д.т.н.

 

 

4.

Динаміка тамподрукарських машин

Гриценко Д.С.

ст. викл., к.т.н

 

5.

 

Кінематика процесу різання поліграфічних матеріалів та книжково-журнальних блоків.

 

Іванко А.І.

доц., к.т.н.

 

6.

Механіка друкарського контакту ротаційного тамподруку.

 

Віхоть О.М.

ст. викл.